Veikla

DARŽELIO VIZIJA, MISIJA IR VERTYBĖS

Vizija: atviras kaitai, šiuolaikiškas ir saugus lopšelis-darželis, kuriame vaikas yra asmenybė ir kūrėjas, pedagogas- draugas ir padėjėjas, tėvai – aktyvūs ugdymo proceso dalyviai.

Misija: įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, užtikrinti šiuolaikišką, kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Ugdyti atvirą, kūrybingą, savarankišką žmogų, atsakingai kuriantį savo, valstybės ir pasaulio ateitį.

Vertybės: atvirumas, kūrybiškumas, profesinis tobulėjimas, atsakomybė.

PRIORITETAI

 • užtikrinti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą
 • kurti saugią ir jaukią darželio ugdymo aplinką
 • formuoti teigiamą lopšelio – darželio įvaizdį

Ugdymas

Darželis atlieka svarbią misiją Rytų Lietuvos regione – sudaro sąlygas šeimoms ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus valstybine kalba, laiduoja jiems lygias mokymosi starto galimybes.
Ikimokyklinis ugdymas teikiamas ankstyvojo (1,5 – 3 metų) ir ikimokyklinio (3 -6 metų) amžiaus vaikams. Jis organizuojamas vadovaujantis Mickūnų vaikų lopšelio – darželio ikimokyklinio ugdymo programa „Mano pasaulis“ ( patvirtinta Mickūnų vaikų lopšelio – darželio direktorės, pritarta Švietimo ir mokslo ministerijos kanclerio). Programos tikslas – padėti vaikui tenkinti individualius prigimtinius, kultūrinius, socialinius bei pažintinius poreikius. Remiantis vaikų darželio ugdymo programa įgyvendinamos nuostatos, kad vaikas turi jaustis saugus ir orus dėl savo rasinės, kultūrinės ir tautinės tapatybės, kad nė vienas vaikas neturi patirti neteisėto kišimosi į jo asmeninį gyvenimą.
Tėvų pageidavimu didelis dėmesys yra skiriamas; lietuvių kalbos ir komunikaciniams vaikų gebėjimams ugdyti. Su vaikais dirba logopedas. Kalba ir aplinkos pažinimas yra neatsiejami komponentai. Vaikas geriausiai pažįsta aplinką, pats joje aktyviai veikdamas. Darželyje yra sudarytos sąlygas vaikų atradimams, tyrinėjimams, kalbos turtinimui. Miestelį supanti; nuostabi gamta įtakoja ir Ugdymo programos specifiką. Vaikai daug laiko praleidžia gamtoje, mokosi ją tausoti ir saugoti, gamtoje ieško atsakymų į savo klausimus.
Planuojant ugdymo turinį, metodus, parenkant priemones, kuriant ugdymo aplinką, organizuojant ugdymo procesą, numatant pedagoginės sąveikos būdus, bendradarbiavimą su tėvais (globėjais), atsižvelgiama į vaiko amžiaus tarpsnio ypatumus, jų patyrimą, gebėjimus, galimybes, interesus, polinkius, poreikius (pripažinimo, sėkmės išgyvenimo ir pan.), į šio amžiaus vaikų fizines, emocines, intelektines išgales.

Darželis dalyvauja sveikatą stiprinančių mokyklų veikloje. Pedagogai dalyvauja asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai”, tarptautinės programos ,,Zipio draugai” veikloje. Tėvų pageidavimu vaikų sveikatingumo ir socialinių įgūdžių ugdymas pripažinti prioritetinėmis Ugdymo programos sritimis.
Priešmokyklinis ugdymas vyksta priešmokyklinėje grupėje pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Ugdymą reglamentuoja bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, 2002 m. patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro.
Joje nusakyti pagrindiniai vaikų nuo 5 iki 6/7 metų ugdymo(si) tikslai, principai, sėkmingam ugdymuisi mokykloje būtinos vaikų kompetencijos, nurodytos vaikų ir ugdytojų veiklos kryptys ir būdai, teikiantys galimybę per vienerius metus padėti vaikui pasiruošti mokyklai.
Priešmokykliniu ugdymu siekiama sudaryti sąlygas vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi, palengvinti jam pereiti prie sistemingo ugdymosi mokykloje.
Priešmokyklinio ugdymo tikslas –laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stipria pažinimo motyvacija turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.
Priešmokyklinio ugdymo siekiamybė –padėti vaikui įgyti kasdieniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų.

 • LOGOPEDO PAGALBA
 • MENINIO UGDYMO PEDAGODO PASLAUGA
 • PAPILDOMO UGDYMO PEDAGOGO ( CHOREOGRAFO) PASLAUGA

Mickūnų vaikų lopšelis-darželis dalyvauja ES programoje ,,Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“. Šios programos siekis: užtikrinti, kad mūsų vaikai kasdien gautų vaisių ir daržovių, kuriose slypi visi svarbiausi vaikui reikalingi vitaminai ir mineralai. NEMOKAMAI vaisius ir daržoves mūsų vaikai gauna kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 15:20 val.:

 • morkas – iki 140 gr.,
 • kriaušes – iki 200 gr.,
 • bananus – iki 220 gr.,
 • apelsinus – iki 200 gr.,
 • mandarinus – iki 200 gr.,
 • obuolius – iki 200 gr.

Gerb. Tėveliai, prašome pakalbėti su vaikučiais apie daržovių ir vaisių naudą vaiko organizmui. Jei Jūsų vaikutis alergiškas kuriam nors iš išvardintų vaisių, prašome informuoti grupės auklėtojas.
Mickūnų vaikų lopšelyje-darželyje vykdoma pieno programa ,,Pienas vaikams“. Kiekvieną darbo dieną 10:30 val. kiekvienas vaikas NEMOKAMAI gauna vieną iš šių produktų :

 • pienas ,,Lankų“ 2,5 proc. rieb;
 • desertinis jogurtas ,,Dobilas“ natūralus 2,4 proc. rieb.;
 • ,,Pik-Nik“ plėšomos sūrio dešrelės 40 proc. rieb.