Apie Mus

LAISVOS DARBO VIETOS

Reikalingas (a) ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (a) – 0,25 etato

REIKALAVIMAI:

1. Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas.

2. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė kategorija.

 

Mickūnų vaikų lopšelis – darželis, įsikūręs Mickūnų miestelyje (Vilniaus rajone)  – bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Įstaiga lanko įvairių tautybių (lietuvių, lenkų, rusų, baltarusių) vaikai. Ugdymas vyksta lietuvių kalba. Lopšelis – darželis teikia ankstyvojo, ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas.  Darželyje ugdomi 96 vaikai. Pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdosi 85 vaikai, pagal priešmokyklinio ugdymo – 11 vaikų. Sukomplektuotos 4 ikimokyklinio ugdymo grupės: 1 ankstyvojo (lopšelio), 2 ikimokyklinio ir 1 mišraus amžiaus ugdymo grupės.

Įstaigos darbo laikas nuo 7.00 iki 17.30 val. Dirba prailgintos darbo dienos grupė nuo 6.30 iki 18.30 val.

Lopšelis – darželis įgyvendina ikimokyklinio ugdymo programą „Mano pasaulis“, kurios tikslas padėti vaikui tenkinti individualius prigimtinius, kultūrinius, socialinius bei pažintinius poreikius. Programa orientuota į Mickūnų vaikų bendruomenės mišrių ir kitakalbių šeimų, turinčių ikimokyklinio amžiaus vaikų poreikius bei lūkesčius ir užtikrina vaikų parengimą mokyklai lietuvių ugdomąja kalba.

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą. Jos tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

Mickūnų vaikų lopšelis – darželis dalyvauja prevencinėje programoje „Zippio draugai“, kurios tikslas siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos, padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimų gebėjimų, sveikatą stiprinančių mokyklų „Sveikatos želmenėliai“ veikloje, plėtojant ugdytinių sveikatos saugojimo gebėjimus, jaunųjų miškininkų bičiulių „Tuntukai“ veikloje, ugdant vaikų ekologines  ir gamtos pažinimo žinias. Plėtojant ugdytinių komunikavimo, pažinimo, meninius gebėjimus nuolat organizuojamos išvykos, ekskursijos vykdoma projektinė veikla.

Įstaigoje sudaryta estetiška, kūrybiška, funkcionali aplinka, kuri skatina vaikų aktyvumą, norą veikti, ugdytis. Vaikui garantuojamas ne tik fizinis saugumas, bet ir gera emocinė atmosfera bei palanki socialinė aplinka.

Vaikus ugdo 11 pedagogų: grupėse dirba 6  ikimokyklinio ugdymo auklėtojos, meninio ugdymo ir papildomo ugdymo (choreografijos) pedagogės. Vaikams turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimus teikiama logopedo pagalba.

Nuolatinis darbuotojų profesinis tobulėjimas pozityviai įtakoja ugdymo turinio kaitą ir darbo kokybę. Įgytos žinios teikia galimybę gerinti ugdymo kokybę, plėtoti ir tobulinti vaikų kalbinių įgūdžių ugdymo kompetencijas. Pedagogai, ugdytiniai ir jų tėvai dalyvauja  respublikinėse programose: „Sveikatiada“, „Mes rūšiuojam“, „Darom“, „Savaitė be patyčių“, regiono organizuojamuose renginiuose: Vilniaus  miesto menų festivalyje „Vieversėlis“, Vytauto Lansbergio fondo meninės raiškos konkurse „Kuo man graži Tėvynė Lietuva“, regioninių mokyklų šventėse „Skambėk pavasarėli‘ ir „Vilniaus jovarai“, respublikinėje gamtininkų šventėje „Paukšteliui po namelį“, Mickūnų bendruomenės renginiuose: „Užgavėnių linksmybės“, „Velykų varpeliai“,  „ Derliaus šventė “.

Aktyviai bendradarbiaujame su socialiniais partneriais – Mickūnų seniūnija, Mickūnų girininkija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Rudaminos lopšeliu – darželiu „Ąžuoliukas“, Lavoriškių vidurine mokykla, Kėdainių lopšeliu – darželiu „Žilvitis“ .

Plėtojant socialines ir pažintines kompetencijas vykdomos edukacinės veiklos Jaunųjų gamtininkų stotyje, Kairėnų botanikos sode, Vilniaus oro uoste, Geležinkelio muziejuje, Karo technikos muziejuje, Vilniaus saugaus eismo mokykloje. Ugdytiniai lankosi „Lėlės“ ir „Raganiukės“ teatruose.